Tìm thấy (2) doanh nghiệp tại Xã Tênh Phông

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC TÊNH PHÔNG

Mã số thuế: 5600291818

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Ten Hon, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÊNH PHÔNG

Mã số thuế: 5600208288

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên