Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Chiềng Sinh

HỢP TÁC XÃ PHÁT HUY

Mã số thuế: 5600291783

Đại diện pháp luật: Bạc Cầm Tươi

Địa chỉ: NR ông: Bạc Cầm Tươi, Bản Tà Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC BAN MAI

Mã số thuế: 5600248379

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC BAN MAI

Mã số thuế: 5600234841

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Ta Cơn, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

Mã số thuế: 5600208721

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH

Mã số thuế: 5600208697

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SINH

Mã số thuế: 5600208707

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG SINH

Mã số thuế: 5600208714

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG SINH

Mã số thuế: 5600208665

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên