Tìm thấy (110) doanh nghiệp tại Huyện Hà Quảng

UBND XÃ VẦN DÍNH

Mã số thuế: 4800393357

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Lũng Giàng, Xã Vần Dính, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


UBND XÃ MÃ BA

Mã số thuế: 4800200069

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Mã Ba, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỊNH 689

Mã số thuế: 4800901057

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Địa chỉ: Xóm Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


TRƯỜNG TIỂU HỌC TỔNG CỌT HUYỆN HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800900582

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bình

Địa chỉ: Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ PHONG DUNG

Mã số thuế: 4800889836

Đại diện pháp luật: Vương Văn Phong

Địa chỉ: Xóm Lũng Giỏng, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG - NƯỚC SINH HOẠT XÃ TỔNG CỌT

Mã số thuế: 4800919488

Đại diện pháp luật: Vương Văn Sàu

Địa chỉ: Xóm Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


UBND XÃ VÂN AN

Mã số thuế: 4800418322

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Nặm Đin, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


UBND XÃ LŨNG NẶM

Mã số thuế: 4800200005

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Dính

Địa chỉ: Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


UBND XÃ HẠ THÔN

Mã số thuế: 4800199656

Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thính

Địa chỉ: Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng


HỢP TÁC XÃ QUỐC ANH

Mã số thuế: 4800908704

Đại diện pháp luật: Lý Quốc Anh

Địa chỉ: Xóm Bản Khoang, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng