Tìm thấy (352) doanh nghiệp tại Huyện Hoàng Su Phì

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ CỔ THỤ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5100480743

Đại diện pháp luật: Lý Mùi Mương

Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ AN TRÀ

Mã số thuế: 5100480895

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 2, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN CHÈ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 5100425012

Đại diện pháp luật: THèN XUâN TIếN

Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, Xã Nậm Khòa, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


UBND XÃ NẬM KHOÀ

Mã số thuế: 5100160888

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: UBND Xã Nậm Khoà, Xã Nậm Khòa, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM KHOÀ

Mã số thuế: 5100301585

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang

Địa chỉ: Thôn Quang Vinh, Xã Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM KHOÀ

Mã số thuế: 5100295934

Đại diện pháp luật: Triệu Thanh Siểu

Địa chỉ: xã Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON NẬM KHOÀ

Mã số thuế: 5100284241

Đại diện pháp luật: Vương Thị Điếp

Địa chỉ: Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NẬM KHOÀ

Mã số thuế: 5100283093

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sóng

Địa chỉ: Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM KHOÀ

Mã số thuế: 5100283262

Đại diện pháp luật: Chu Minh Chính

Địa chỉ: Nậm Khoà, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ CHÈ HỒ THẦU

Mã số thuế: 5100431513

Đại diện pháp luật: Triệu Tà Pú

Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang